Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva

Odběratelská smlouva

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Smlouva na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) a na odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen kanalizace) je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Smlouva se řídí mnoha Právními předpisy.V rámci smlouvy je zaručena zákonem stanovená Ochrana osobních údajů, a to jak při jejich získávání tak i při následném zpracování. Povinné náležitosti smlouvy definuje zákon č. 274/2001 Sb.

Uzavírání smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod má některé zákonem stanovené odlišnosti od smluv s dodavateli jiných služeb (například smlouva musí být povinně písemná, odběratelem může být jen osoba vyhovující definici zákona aj.), které platí i pro Dodatky a změny nebo způsoby Podepisování smlouvy. S tím souvisí také pravidla pro Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy. Doklady potřebné k uzavření smlouvy se liší podle toho, jestli jde o smlouvu s fyzickou, nebo právnickou osobou.

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky - Zákazníci_Odběratelé.pdf

 Smlouva Jarka

V ukázce smlouvy Vzor smloOdběratelská smlouva SVAS.pdfuvy  si můžete před jejím podpisem prostudovat jednotlivá ustanovení, popřípadě požádat o jejich vysvětlení pracovníky Zákaznického centra.

Nedílnou součástí smlouvy je také Reklamační řád který informuje odběratele o možnostech a formálních postupech při reklamaci plnění ze smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Je možné si sjednat Elektronické zasílání faktur a ostatních daňových dokladů a využít pro úhradu řadu pokročilých Platebních metod.

Ve spojení s možnostmi, které poskytuje webový Zákaznický účet, to výrazně zvyšuje komfort obsluhy pro odběratele a zrychluje vzájemnou komunikaci.

AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, bude potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31. 12. 2023.

Aktualizace se týká smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2014 a starších. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Aktualizaci smluv provádí Středočeské vodárny průběžně, kdy po zjištění starší verze smlouvy kontaktuje zákaznické centrum odběratele (telefonicky nebo písemně), provede s ním kontrolu smluvních údajů, následně aktualizuje smluvní vztah a dohodne s odběratelem způsob podpisu nové verze smlouvy.  Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve vlastnictví připojené nemovitosti, je písemně vyzván aktuální majitel nemovitosti k uzavření nové smlouvy.

Pokud má odběratel zájem o přednostní uzavření aktualizovaného smluvního vztahu, může si objednat osobní schůzku v zákaznickém centru vodáren, a to buď  telefonicky na číslech 840 121 121, 602 128 127, nebo prostřednictvím rezervačního systému na adrese https://portal.svas.cz/

 

Rezervace termínu

Rezervujte si termín schůzky v zákaznických centrech SVAS

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy