Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Oprava vodovodní a kanalizační přípojky

Oprava vodovodní a kanalizační přípojky

 • Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále jen ZVK)
 • Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (§ 3 odst. 2 ZVK)
 • Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. (Jde o potrubí za vodoměrnou šachtou, které není vodovodní přípojkou.) Vnitřní vodovod není vodním dílem. (§ 2 odst. 7 ZVK)
 • Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. (Jde o potrubí před vnějším spojením, které není kanalizační přípojkou). Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. (§ 2 odst. 8 ZVK)
 • Dešťové svody nejsou kanalizační přípojkou, ani její součástí. Provozovatel neprovádí jejich opravy ani údržbu.
 • Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. (§ 3 odst. 3 a 6 ZVK)Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranstvízajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. (§ 3 odst. 7 ZVK)
 • Opravy a údržbu vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace nezajišťuje provozovatel vodovodu nebo kanalizace a to ani v případech, kdy jsou uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství. Opravu a údržbu vodoměrné šachty bez ohledu na její umístění zajišťuje vždy vlastník přípojky.
 • Za veřejné prostranství lze považovat každý prostor sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Neoplocení či neoznačení pozemku, který neslouží obecnému užívání, automaticky neznamená, že se jedná o veřejné prostranství. (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 • Opravou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí činnosti, které nejsou údržbou, technickým zhodnocením, modernizací nebo rekonstrukcí a kterými se uvádí poškozená část přípojky do předchozího nebo provozuschopného stavu.
 • Údržbou vodovodní nebo kanalizační přípojky se rozumí pravidelná péče o vodovodní nebo kanalizační potrubí (příp. i revizní šachtu na kanalizační přípojce), kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení a předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz.
 • Obnova vodovodní nebo kanalizační přípojky je výměna stávajícího potrubí v současné nebo jiné trase při zachování původní funkce přípojky. Obnovu zajišťuje  na své náklady vlastník přípojky.
 • Životnost potrubí je závislá mj. na druhu použitého materiálu. U vybraných materiálů je předpokládaná doba životnosti vodovodní přípojky: z oceli přibližně 40 let, z šedé litiny 90 let, z polyetylénu 60 let, z tvárné litiny 110 let. U kanalizační přípojky z PVC, PE, PP je předpokládaná doba životnosti přibližně 60 let, z kameniny 110 let, sklolaminátu 60 let. Snížení kapacity vodovodní přípojky zhotovené z oceli nebo šedé litiny na hranici životnosti nelze považovat za zanedbání údržby, ale jedná se o přirozený proces koroze těchto materiálů bez vnitřní ochrany.
 • Provozovatel nezajišťuje údržbu ani opravy vodovodních přípojek nebo kanalizačních přípojek, které nejsou uloženy v pozemcích tvořících veřejné prostranství, vnitřních vodovodů nebo vnitřních kanalizací, vodoměrných šachet ani dešťových svodů.  V těchto případech náklady spojené s údržbou nebo opravou, včetně požadovaného přistavení cisterny s pitnou vodou, hradí vždy vlastník přípojky. Jedná se např. o údržbu nebo opravy vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky v obvodové zdi, v suterénu nebo technické chodbě stavby, zanesených lapačů nebo poškozených poklopů nebo rámů vodoměrných šachet.
Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy