Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odvádění srážkových vod kanalizací

Odvádění srážkových vod kanalizací

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Novela prováděcí vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů 28.3.2014. Mění způsob výpočtu srážkových vod tak, že na smlouvách od 1.4.2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30-ti letého srážkového normálu (viz. tabulka níže).
Vyhláška vstoupila v účinnost dříve, než bylo možné získat od ČHMÚ příslušné hodnoty srážkového normálu.
Proto bude na všech smlouvách počínaje 1.4.2014, které jsou uzavřeny ještě podle původního znění vyhlášky, následně upraveno množství srážkových vod v souladu s novelou.
Obdobně budou upravena i fakturovaná množství srážkových vod za období po 1.4.2014.

Výklad Ministerstva zemědělství k tomuto ustanovení je k dispozici, spolu s ostatními výklady zde.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Odtokové součinitele jsou rozlišeny podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy : rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.;

0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy : rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.;

0,4

C - plochy kryté vegetací .

0,05

Hodnoty srážkového normálu

Lokalita

Srážkový normál 1961 - 1990 (mm) 

Kladno, Nové Strašecí

 565

Stochov

 551

Mělník

 530

Kralupy nad Vltavou

 468

Neratovice

 520

Mšeno 

 633

Slaný

 497

Způsob zpoplatnění za odvádění srážkových vod

U nemovitosti bude vypočteno množství srážkových vod odváděných do kanalizace a toto množství se rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Úhrada stočného za odvádění srážkových vod

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy  dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy  drah celostátních a  regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy