Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Uzavírání smlouvy

Uzavírání smlouvy

PřípojkaPro jednu nemovitost se zpravidla zřizuje jedna vodovodní přípojka, jedna kanalizační přípojka a sjednává se jeden smluvní vztah.

Na rozdíl od jiných, obdobných typů smluv (energie, plyn, telekomunikace), je smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod povinně písemná /§8 odst. (6) zákona o VAK/. Z toho vyplývá, že  většina Dodatků, změn a souvisejících úkonů musí být provedena také písemnou formou.

Před uzavřením smlouvy

Je nutné ověřit, jestli vodovod, nebo kanalizace provozuje příslušný provozovatel.

Dodávky a služby, které nespadají do působnosti Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, například:

  • dodávky vody hydrantem, či cisternou,
  • odvádění odpadních vod do kanalizace, nebo na čistírnu odpadních vod jiným způsobem než kanalizační přípojkou (cisterna, odvádění do toku, který je následně sveden do kanalizace).

nelze řešit uzavřením typové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, ale jiný typem smlouvy. Případné informace poskytnou pracovníci Zákaznického centra, popřípadě Kontaktního centra.

Způsob uzavírání smluv

Smlouva je uzavírána se zákazníkem osobně v obchodních prostorech společnosti (Zákaznickém centru nebo na Kontaktním místě) nebo korespondenčně (distančním způsobem).

Doklady, potřebné k uzavření smlouvy 

  • Doklad totožnosti (u cizinců případně i povolení k pobytu)
  • Doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci (list vlastnictví)
  • Doklady o podnikání (živnostenský list, kopie zápisu do obchodního rejstříku, registrace plátce DPH)
  • Podklady o změně důležitých okolností (změna smluvních podmínek a údajů, změna vlastníka, eventuálně předávací protokol od předchozího odběratele)
  • Situace s vyznačením odkanalizovaných ploch a označením jejich charakteru (pokud jsou odváděny srážkové vody do kanalizace)
  • V případě zastupování platná písemná plná moc podepsaná odběratelem
  • V případě spoluvlastnictví písemnou plnou moc nadpoloviční většiny spoluvlastníků, pokud není jejich podpis přímo ve smlouvě. Plná moc se nevyžaduje u manželů, kde nemovitost je ve společném jmění manželů.

Je vhodné připravit si také další údaje, jako je například číslo účtu v bance, telefonní kontakt, emailovou adresu, spojovací číslo SIPO apod.

 

AKTUALIZACE SMLUV NA DODÁVKU PITNÉ VODY

V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, bude potřeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31. 12. 2023.

Aktualizace se týká smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2014 a starších. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Aktualizaci smluv provádí Středočeské vodárny průběžně, kdy po zjištění starší verze smlouvy kontaktuje zákaznické centrum odběratele (telefonicky nebo písemně), provede s ním kontrolu smluvních údajů, následně aktualizuje smluvní vztah a dohodne s odběratelem způsob podpisu nové verze smlouvy.  Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve vlastnictví připojené nemovitosti, je písemně vyzván aktuální majitel nemovitosti k uzavření nové smlouvy.

Pokud má odběratel zájem o přednostní uzavření aktualizovaného smluvního vztahu, může si objednat osobní schůzku v zákaznickém centru vodáren, a to buď  telefonicky na číslech 840 121 121, 602 128 127, nebo prostřednictvím rezervačního systému na adrese https://portal.svas.cz/

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy