Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Uzavírání smlouvy

Uzavírání smlouvy

PřípojkaPro jednu nemovitost se zpravidla zřizuje jedna vodovodní přípojka, jedna kanalizační přípojka a sjednává se jeden smluvní vztah.

Na rozdíl od jiných, obdobných typů smluv (energie, plyn, telekomunikace), je smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod povinně písemná /§8 odst. (6) zákona o VAK/. Z toho vyplývá, že  většina Dodatků, změn a souvisejících úkonů musí být provedena také písemnou formou.

Před uzavřením smlouvy

Je nutné ověřit, jestli vodovod, nebo kanalizace provozuje příslušný provozovatel.

Dodávky a služby, které nespadají do působnosti Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, například:

  • dodávky vody hydrantem, či cisternou,
  • odvádění odpadních vod do kanalizace, nebo na čistírnu odpadních vod jiným způsobem než kanalizační přípojkou (cisterna, odvádění do toku, který je následně sveden do kanalizace).

nelze řešit uzavřením typové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, ale jiný typem smlouvy. Případné informace poskytnou pracovníci Zákaznického centra, popřípadě Kontaktního centra.

Způsob uzavírání smluv

Smlouva je uzavírána se zákazníkem osobně v obchodních prostorech společnosti (Zákaznickém centru nebo na Kontaktním místě) nebo korespondenčně (distančním způsobem).

Doklady, potřebné k uzavření smlouvy 

  • Doklad totožnosti (u cizinců případně i povolení k pobytu)
  • Doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci (list vlastnictví)
  • Doklady o podnikání (živnostenský list, kopie zápisu do obchodního rejstříku, registrace plátce DPH)
  • Podklady o změně důležitých okolností (změna smluvních podmínek a údajů, změna vlastníka, eventuálně předávací protokol od předchozího odběratele)
  • Situace s vyznačením odkanalizovaných ploch a označením jejich charakteru (pokud jsou odváděny srážkové vody do kanalizace)
  • V případě zastupování platná písemná plná moc podepsaná odběratelem
  • V případě spoluvlastnictví písemnou plnou moc nadpoloviční většiny spoluvlastníků, pokud není jejich podpis přímo ve smlouvě. Plná moc se nevyžaduje u manželů, kde nemovitost je ve společném jmění manželů.

Je vhodné připravit si také další údaje, jako je například číslo účtu v bance, telefonní kontakt, emailovou adresu, spojovací číslo SIPO apod.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy