Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Odběratelská smlouva Povinné náležitosti smlouvy

Povinné náležitosti smlouvy

Zákon č. 274/2001. Sb. v platném znění definuje náležitosti smlouvy v §8, odst. (16) a (17):

 (16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

 (17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy. 

Vlastníka přípojky a počet trvale připojených osob musí do smlouvy na hlásit odběratel, provozovatel nemá povinnost ani možnost tyto údaje zjišťovat. Pokud neprokáže odběratel opak, pak provozovatel uvede do smlouvy vlastníka pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci podle ustanovení §3 výše uvedeného zákona. 

Bez výše uvedených náležitostí nelze novou smlouvu uzavřít.stulparagrafy

Smlouvy uzavřené před účinností novely je nutné doplnit o tyto náležitosti nejpozději do 1.1.2024.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy