Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

Lze uplatnit slevu na stočném? Ano, v případech, že zákazník odebírá vodu, kterou neodvádí do kanalizace

Společnost Středočeské vodárny (SVAS) by ráda upozornila své odběratele o možnosti zohlednit množství vody, které bylo odebráno, ale neodvedeno do kanalizace, při vyúčtování stočného (nejčastěji z důvodu zalévání zahrady). Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

A jak postupovat v případě žádosti o uplatnění tohoto zohlednění ?

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 m3 za rok) také povinnost prokázat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Vzhledem k již zmíněné zákonné podmínce je také nezbytné, založit si při žádosti o zálivkový vodoměr na zákaznickém centru zálohové platby. Díky placení vodného a stočného formou zálohových plateb, se pak provádí vyúčtování jednou ročně, a odpadá složitá kontrola množství vody neodvedené do kanalizace, která by nastala při fakturaci s jiným fakturačním cyklem.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru je uplatňován následující postup:

 -   odběratel si na své náklady  zajistí vodoměrnou sestavu a osazení vodoměru    

-     odběratel vyplní  a doručí formulář žádosti o kontrolu vodoměru buď osobně na ZC Mělník či Kladno, nebo písemně na adresu Středočeské vodárny, U Vodojemu 3085, Kladno,

-       na základě žádosti dojde ze strany vodáren ke kontrole podružného vodoměru a jeho zajištění proti manipulaci                                                                                     

-       posledním nezbytným krokem je pak zavedení zálohových plateb a uzavření dodatku ke smlouvě, které proběhne s odběratelem v prostorách ZC a na jehož základě je pak sleva uplatňována.

Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Díky tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele. Středočeské vodárny budou na tuto skutečnost své odběratele písemně upozorňovat.

A jak postupovat, když SVAS není provozovatelem kanalizace v dané obci či městě ?

Pokud ovšem v dané obci či městě kanalizaci SVAS neprovozuje či ji provozuje pouze na servisní smlouvu, nemůže zasahovat do práv vlastníka vodohospodářského zařízení, který si sám musí určit, zda bude uplatňovat slevu na stočném u vod, které nejsou vypouštěny prokazatelně do kanalizace. Potom záleží na vlastníkovi kanalizace, zda bude uznávat odečet spotřeby vody  na zálivkovém (podružném) vodoměru a o tuto sumu poníží množství odebrané vody nahlášené naší společností.

I zde platí, že zálivkový (podružný) vodoměr je v majetku odběratele a ten musí zajistit, aby byl pravidelně cejchován (platný cejch).

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy