Úvod Služby Laboratorní služby - rozbory

Laboratorní služby - rozbory

Analýzy jsou prováděny v útvaru laboratoří pitných a odpadních vod. Útvar laboratoří sestává z Laboratoře pitných vod,  umístěné v areálu Středočeských vodáren, a.s. v Kladně a z Laboratoře odpadních vod, která sídli v areálu ČOV Kladno – Vrapice.

V útvaru laboratoří se provádí interní rozbory pro vlastní společnost – Středočeské vodárny, a.s., ale i externí rozbory pro jiné firmy, pro obce i pro soukromé osoby, které o rozbor požádají.

Laboratoře jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod č. 1429 Jsou držiteli Osvědčení o akreditaci na základě splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v rozsahu uvedeném v příloze k Osvědčení (http://www.cai.cz/ -seznam akreditovaných subjektů - Zkušební laboratoře - Středočeské vodárny).

Středočeské vodárny, a.s. jsou držiteli Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě s č.j. SÚJB/RCHK/4959/2010. Měření se provádí v Laboratoři pitných vod v Kladně. 

Osvědčení o akreditaci a Povolení SÚJB naleznete v sekci KE STAŽENÍ

 

Služby nabízené v laboratoři pitných vod

Akreditované rozbory

-       mikrobiologický (MBR) a hydrobiologický (BR) rozbor

-       základní chemický rozbor (zahrnuje stanovení fyzikálně – chemických ukazatelů a senzorickou analýzu  - stanovení organoleptických ukazatelů - pach a chuť)

-       speciální anorganickou analýzu – kovy

-       speciální organickou analýzu – vybrané pesticidy, těkavé organické látky – např. trihalogenmetany

-       měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě – základní rozbor (stanovení celkové objemové aktivity alfa a beta, stanovení radonu Rn-222) a doplňující rozbor (stanovení uranu, radia Ra-226, draslíku)

Akreditované odběry pitných vod a vod používaných k výrobě pitné vody (podzemní, povrchová voda), případně odběr vody z domovní studny a odběry surové vody

V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích

Interpretace naměřených výsledků a odborná stanoviska.

Obcím nebo firmám, které spravují vodovody, zajištění kompletní kontroly kvality pitné vody podle stávající legislativy.

Odesílání výsledků rozborů do celostátního registru Pitná Voda (PiVo) na požádání zákazníkem.

Nejčastěji prováděné typy rozborů pro externího zákazníka s položkovým rozpisem cen v sekci Ceníky(soubor Přehled typů rozborů)

 

Služby nabízené v laboratoři odpadních vod

Rozbory

-       základní chemický rozbor odpadních vod – akreditovaná služba

-       základní chemický rozbor vodárenského kalu - akreditovaná služba

-       rozbor bioplynu (neakreditovaná služba)

 

Zajištění akreditovaného odběru odpadní vody a kalu.

V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích.

 

Výčty jednotlivých stanovovaných ukazatelů v laboratořích a ceny, za které se stanovení provádí v sekci Ceníky(soubory Ceník PV, Ceník OV)

 

Studna jako zdroj pitné vody

V místech, kde není dostupné veřejné zásobování pitnou vodou, se často jako zdroj pitné vody používají domovní studny.

Kontrola kvality vody ve studni je doporučena s četností jednou ročně. V případě zjištění, že je situace vyhovující a stálá, lze interval zvýšit na 2 - 3 roky.

Odběr vzorku vody ze studny provádí vzorkaři laboratoře (viz Kontakty) nebo si vzorek odebírá sám zákazník podle pokynů (Postup při zadání rozboru pitné vody externím zákazníkem), které zákazník dostane od pracovníka Středočeských vodáren při převzetí vzorkovnic.

Rozsah rozboru vody ze studny, tak jak jej doporučují pracovníci laboratoří Středočeských vodáren naleznete v sekci KE STAŽENÍ (soubor Přehled typů rozborů) 

Postup při zadávání rozboru vody jednotlivcem naleznete v sekci KE STAŽENÍ(soubor Pokyny pro externího zákazníka) 

V případě analýzy 2 a více vzorků vody najednou, poskytují laboratoře externímu zákazníkovi slevu 10 % na každý ze vzorků.

Kontakty

Ing. Gabriela Karasová, manažer útvaru laboratoří

Tel: 312 812 130

Mobil: 724 525 820

e-mail: gabriela.karasova@svas.cz

 

Mgr. Milena Svobodová, manažer jakosti laboratoří

Tel: 312 812 245

Mobil:  774 030 072

e-mail: milena.svobodova@svas.cz

 

Ing. Milada Stárková, zástupce manažera útvaru laboratoří, technická vedoucí laboratoře pitných vod

Tel: 312 812 132, 131

Mobil: 724 090 390

e-mail: milada.starkova@svas.cz

 

Alena Válková, technická vedoucí laboratoře odpadních vod

Tel: 312 285 542, linka 25

Mobil: 723 366 860

e-mail: alena.valkova@svas.cz

 

Libuše Babáková, vzorkař pitných vod pro oblast Kralupy, Mělník, Mšeno, Neratovice

Tel: 312 812 132

Mobil: 724 317 605

Kontakt na mobilní telefon,  prosíme, používejte pouze v pracovní dny od 7:00 do 14:45

 

Jana Hubáčková, vzorkař pitných vod pro oblast Kladno, Slaný, Rakovník

Tel: 312 812 132

Mobil: 776 234 921

Kontakt na mobilní telefon, prosíme, používejte pouze v pracovní dny od 7:00 do 14:45

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy