Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kuchyňské drtiče odpadů

Kuchyňské drtiče odpadů

Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Ale pozor, kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány na odpady, vznikající při používání drtičů a někde nemají s ohledem na konfiguraci terénu dostatečný spád. Tímto dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váže zejména tuk, což má za následek omezenou průtočnost kanalizace. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie můžeme jako provozovatelé kanalizace uplatnit v oprávněném případě u původce havárie.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  přesně a jednoznačně definuje v § 38,odst.1) co se rozumí odpadními vodami

(1)     Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce či města stanovuje Kanalizační řád obce nebo města, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace včetně  orientačních ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění stanoví příloha č.15 vyhl. č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní vody výrazně překračuje limit obsahu nerozpuštěných látek.

Překračování limitů kanalizačního řádu je hodnoceno provozovatelem kanalizace – Středočeskými vodárnami, jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a odběratel se vystavuje sankcím, a to peněžním až do výše 15 000 Kč nebo i přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

                                            

  

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy