Úvod Aktuality Změna zásobování obce Vraňany pitnou vodou

Změna zásobování obce Vraňany pitnou vodou

1. listopad 2013

Od 4. 11. 2013 bude obec Vraňany

(včetně místní části Mlčechvosty) napojena na vodárenskou soustavu KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník).

V současné době je obec zásobována z místního zdroje s omezenou vydatností a nutností vodu upravovat v úpravně tak, aby koncentrace železa a amonných iontů byly v souladu s požadavky vyhlášky 252/2004 Sb. V té části soustavy KSKM, na kterou bude obec napojena, je voda z prameniště Liběchovka, tam se voda čerpá z několika vrtů a je pouze hygienicky zabezpečena chlorací.

Úpravna vody sice funguje spolehlivě, ale není schopna reagovat na náhlé výkyvy v kvalitě, při výjimečně vysokých koncentracích železa v surové vodě se jeho koncentrace ve vyrobené vodě blížily normě. Větší problém nastával v letním období, kdy při vysokých spotřebách vody a malé akumulaci vyrobené vody na úpravně bylo problematické zajistit dostatek pitné vody pro odběratele. Všechny tyto problémy budou napojením na KSKM vyřešeny.

Minimálně po dobu jednoho měsíce od přepojení na nový zdroj zůstane ÚV Vraňany plně připravena na výrobu pitné vody. Další postup ohledně úpravny a zdroje bude s obcí následně konzultován.

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty základních ukazatelů pitné vody za rok 2012.

ukazatel

jednotky

vyhl.252/04

Liběchovka

Vraňany

konduktivita

mS/m

125

69,0

103,0

chlor volný

mg/l

0,30

0,04

0,03

zákal

ZF (n)

5

0,0

0,6

pH

-

6,5-9,5

7,4

7,6

CHSK (organ.látky)

mg/l

3,0

0,6

0,7

tvrdost celková

oněm.

11,2-19,6*

21,8

20,7

 

mmol/l

2-3,5*

3,9

3,7

KNK4,5  (alkalita)

mmol/l

nemá

4,9

6,6

sodík  Na

mg/l

200

8,0

98,7

vápník Ca

mg/l

> 30,0**

138

93

hořčík  Mg

mg/l

> 10,0**

12,7

33,4

železo  Fe

mg/l

0,2

0,03

0,05

mangan  Mn

mg/l

0,05

0,001

0,001

amonné ionty  NH4+

mg/l

0,5

0,00

0,09

chloridy  Cl-

mg/l

100

22,1

51,4

sírany  SO42-

mg/l

250

72,1

159

dusitany  NO2-

mg/l

0,5

0,0

0,0

dusičnany  NO3-

mg/l

50

10,7

4,7

Hlavní rozdíl v kvalitě vody je ve snížení celkové mineralizace daný výrazně nižšími koncentracemi síranu a chloridu sodného ve vodě. Tvrdost obou vod je obdobná, stejně tak mají obě vody nízké koncentrace dusičnanů a zanedbatelný obsah organických látek ve vodě. Nižší, přesto dostatečný, je také obsah hořčíku ve vodě.

Při přepojování nového přivaděče na místní vodovodní síť může dojít krátkodobě k zakalení vody, což zaměstnanci Středočeských vodáren operativně vyřeší průběžným odkalováním na síti.

Společnost Středočeské vodárny děkuje za pochopení svým odběratelům ve Vraňanech a Mlčechvostech.

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2023

Technické standardy