Úvod Aktuality Účinná „zbraň“ na odhalení neoprávněně připojených nemovitostí.

Účinná „zbraň“ na odhalení neoprávněně připojených nemovitostí.

Účinná „zbraň“ na odhalení neoprávněně připojených nemovitostí.

13. květen 2013

V průběhu několika posledních let dochází v obcích, které

 provozují Středočeské vodárny a.s. (SVAS), k nadměrnému přetěžování přečerpávacích stanic odpadních vod. Z tohoto důvodu přikročila naše společnost k průzkumu kanalizačních stok, který je zaměřen na neoprávněné vypouštění dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.


„V obcích, kde je oddílná kanalizace - splašková a dešťová, někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody do splaškové kanalizace. Tím způsobí velké problémy na přečerpávacích stanicích odpadních vod (PSOV), které jsou dimenzovány pouze na určitý objem splaškových vod, ale nikoliv na velké objemy vod dešťových,“ vysvětluje Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno. V lepším případě je prostor PSOV zahlcen velkým množstvím vody a čerpadla pracují na plný výkon, tím spotřeba elektrické energie se neúměrně zvyšuje. Nebo čerpadla nestíhají odčerpávat přitečené velké množství odpadních a dešťových vod, potom dochází k odtoku těchto vod bezpečnostním přepadem buď do blízké vodoteče, nebo do okolního prostranství.

A jak se dohledá nemovitost s nepovoleným připojením dešťových vod do splaškové kanalizace?

 

Novým zařízením – kouřostrojem!

„Kouřostroj je založen na využití zdravotně nezávadné uměle vytvořené mlhy, která se vhání pomocí speciálního zařízení do kanalizační stoky a kanalizačních přípojek. Zařízení, které používá naše společnost, se skládá z výrobníku mlhy, ventilátoru a kouřovodu. Jako zdroj napájení slouží elektrocentrála. Pokud má sledovaná nemovitost neoprávněně napojen svod dešťových, nebo balastních vod do kanalizační stoky, objeví se vytvořená mlha v okapových svodech, nebo dešťových vpustích. Následně je majitel dané nemovitosti písemnou formou upozorněn na vzniklé pochybení a je vyzván k odstranění závad v určeném termínu,“ upřesnil funkci kouřostroje Vladimír Dragoun. Rovněž se nezapomíná na upozornění hasičskému sboru, protože v prvních případech použití kouřostroje sousedé volali hasiče, že dům hoří.

Službu na odhalování černě připojených nemovitostí na kanalizaci a do splaškové kanalizace dešťovými vodami pomocí kouřostroje nabízí SVAS obcím a městům, kde není provozovatelem kanalizace.

Ceník za použití kouřostroje naleznete v sekci Služby - ceníky 2013 - ceníky provozního a technického úseku nebo ceník za služby při servisních smlouvách

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy