Úvod Média Tiskové zprávy 2019 Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

Odlehčovací komory jsou důležitou ochranou kanalizační sítě

11. říjen 2019

Odlehčovací komory jsou nedílnou součástí kanalizační sítě

a jsou navrženy proti jejich poškození a na jejich ochranu, ale také i na ochranu čistíren odpadních vod (ČOV) proti hydraulickému přetížení. Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) provozují cca 950 km kanalizační sítě, na které je osazeno na 68 odlehčovacích komor, z toho 31 na Kladensku a 37 na Mělnicku.

„Středočeské vodárny mají jako provozovatel vodárenské infrastruktury na starost mimo jiné provoz a funkčnost odlehčovacích komor na stokové síti jednotné gravitační kanalizace. Jsou tedy nedílnou součástí jednotné stokové sítě a slouží při příchodu přívalového deště ke snížení průtoku do pokračující stokové sítě nebo na ČOV,“ uvedl   Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „Dešťovými vodami se odpadní voda při intenzivních srážkách odvádí do vodního toku v příslušném ředícím poměru (nejčastěji v poměru odpadní voda : srážková voda 1:4 – 1:6),“ vysvětlil Vladimír Dragoun.

Pracovníci SVAS pravidelně 2x do měsíce (případně po každém intenzivním dešti) tyto odlehčovací komory vizuálně kontrolují a v případě potřeby provedou vyčištění. Na vytipovaných odlehčovacích komorách jsou nainstalována telemetrická zařízení s přenosem na centrální dispečink vodáren, což vodárnám umožní včas reagovat na mimořádný provozní stav. Ten může být způsoben jak vtokem dešťových vod do kanalizačního systému, tak například nekázní producentů (vypouštění tuků a olejů do kanalizace, které se usazují v potrubí a mohou způsobit havárii na stokové síti).

„V poslední době je navíc zaznamenáváno hromadění abrazivního materiálu (jako je štěrk či písek), který se často dostává přes uliční vpusti do kanalizace z povrchu komunikací,“ řekl Vladimír Dragoun a pokračoval „tato skutečnost je přikládána na vrub intenzivním výstavbám v obcích a městech a rozsáhlým opravám, či obměnám povrchu komunikací. Velmi často je tento problém způsoben tím, že realizátor pozemní stavby nerespektuje pravidla a je mu lhostejné, že svou činností působí nemalou škodu provozovateli veřejné kanalizace“.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že provozování kanalizačních systémů je vždy v souladu se schválenými kanalizačními řády jednotlivých měst a obcí. Nicméně platí, že ne každé potrubí, čí výusť do povrchových vod je součástí kanalizačního systému. Může se jednat též o odvodnění komunikace, případně o odvádění dešťových či balastních vod.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy