Úvod Média Tiskové zprávy 2019 Kouřostroj odhalí neoprávněné napojení nemovitosti na kanalizaci.

Kouřostroj odhalí neoprávněné napojení nemovitosti na kanalizaci.

Kouřostroj odhalí neoprávněné napojení nemovitosti na kanalizaci.

22. červenec 2019

V předcházejících letech zaznamenávaly Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) v obcích,

kde provozují oddílnou kanalizaci nadměrné přetížení přečerpávajících stanic a čistíren odpadních vod. Z tohoto důvodu naše společnost přikročila ke kontrole kanalizačních stok, která je zaměřena na neoprávněné napojení dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.

V obcích, kde je oddílná kanalizace - splašková a dešťová, někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody do splaškové kanalizace. Tím způsobí velké problémy na přečerpávacích stanicích odpadních vod (PSOV), které jsou dimenzovány pouze na určitý objem splaškových vod, ale nikoliv na velké objemy vod dešťových,“ vysvětluje  Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace Kladno. V lepším případě je akumulační prostor PSOV zahlcen velkým množstvím vody, čerpadla pracují na plný výkon a tím se spotřeba elektrické energie  neúměrně zvyšuje. Nebo čerpadla nestíhají odčerpávat  velké množství naředěných odpadních  vod a následně  dochází k odtoku těchto vod bezpečnostním přepadem buď do blízké vodoteče, nebo do okolního prostranství.

Trpoměchy (2)A jak se dohledá nemovitost s nepovoleným připojením dešťových vod do splaškové kanalizace? Účinným zařízením – kouřostrojem!

Kouřostroj je založen na využití zdravotně nezávadné uměle vytvořené mlhy, která se vhání pomocí speciálního zařízení do kanalizační stoky a kanalizačních přípojek. Zařízení, které používá naše společnost, se skládá z výrobníku mlhy, ventilátoru a kouřovodu. Jako zdroj napájení slouží elektrocentrála. Pokud má sledovaná nemovitost neoprávněně napojen svod dešťových, nebo balastních vod do kanalizační stoky, objeví se vytvořená mlha v okapových svodech, nebo dešťových vpustích. Následně je majitel dané nemovitosti písemnou formou upozorněn na vzniklé pochybení a je vyzván k odstranění závad v určeném termínu,“ upřesnil funkci kouřostroje Vladimír Dragoun.

kouřostrojA kuriózní situace? I přesto, že se před každým "kouřením" pravidelně upozorňujeme hasičský záchranný sbor, jedna občanka volala hasiče, že se jí kouří z odpadů v koupelně.

Službu na odhalování černě připojených nemovitostí na kanalizaci a do splaškové kanalizace dešťovými vodami pomocí kouřostroje nabízí SVAS obcím a městům, kde není provozovatelem kanalizace. V letošním roce služby kouřostroje využily např. v Trpoměchách, Hostivici, Tišicích nebo v Malém Újezdě. Při zkoušce bylo zjištěno neoprávněné napojení zhruba 30 nemovitostí dešťovou vodou do splaškové kanalizace. Dále byly odhaleny nemovitosti, které byly napojeny na splaškovou kanalizaci, ale nebylo placeno stočné. Pro obce je tato služba velkým přínosem, protože se jim touto službou snižují náklady na provozování kanalizačního systému.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy