Úvod Média Tiskové zprávy 2018 Podcenit mrazivé počasí se u vodoměrů nevyplácí

Podcenit mrazivé počasí se u vodoměrů nevyplácí

může docházet ke zvýšenému počtu havárií na vodovodech.  Náhradní zásobování v mrazivém období je ve

23. únor 2018

Nastupující arktické mrazy a absence sněhové pokrývky

ve funkci izolátoru může zvýšit četnost havárií a poruch provozované vodovodní sítě. Teplota hluboko pod bodem mrazu se rovněž projevuje zamrzáním vodoměrů a na poruchách vodovodních přípojek. Výsledkem jsou potom zbytečné komplikace a nečekané výdaje. Jen v loňském roce  zákazníci Středočeských vodáren (SVAS) zaplatili téměř 280 tisíc Kč za služby vynaložené  s výměnou prasklých vodoměrů mrazem.

Poměrně dlouhé teplé zimní období může mít za následek, že někteří odběratelé často i přes preventivní upozorňování nedbají na ochranu vodoměrů a přípojek před mrazem. Při vzniklých poruchách potom dochází nejen k únikům vody, ale i ke škodám na majetku,“ řekl Ing. Václav Kodeš, manažer provozu vodovodu SVAS.

Dle zkušeností pracovníků provozů vodovodu Středočeských vodáren, téměř 70% případů zamrznutých vodoměrů dochází díky otevřeným sklepním oknům nebo nedostatečně zabezpečených prostupů do sklepních prostor nebo technických místností, kde je vodoměr umístěn.

„Zamrzání vodovodních přípojek dochází převážně v případech, kdy potrubí při průchodu zdí není chráněno vhodným izolačním materiálem, nebo se nachází v zámrzné hloubce, kdy dostatečné krytí nad potrubím bylo sníženo v důsledku stavebních úprav, řekl Ing. Václav Kodeš, manažer provozu vodovod společnosti Středočeské vodárny. „Jsou i případy, kdy kombinací vlivu dlouhotrvajících extrémních mrazů a saturace půdy vlhkostí dochází v některých lokalitách k promrzání země do technicky uznávaných nezámrzných hloubek. V takových případech dochází k poruchám na přívodních řadech (zlomy)  nebo i k zamrznutí vodovodní přípojky, zvláště pokud přípojkou není prováděn trvalý odběr (např. používání studní jako vlastních zdrojů či u rekreačních objektů),“ vysvětlil Václav Kodeš.

Jak předcházet zamrznutí?

Vodovodní přípojka je v majetku vlastníka připojené nemovitosti. Vlastník je povinen udržovat vodovodní přípojku v dobrém technickém stavu a zabezpečit vodoměr proti poškození a jeho zamrznutí vhodnou tepelnou izolací. 

Doporučujeme:

Pokud chcete ochránit vodoměr a vnitřní rozvody v objektu, je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů doporučujeme obalit dekou nebo izolačním materiálem (nedoporučujeme skelnou vatu). Tam, kde by mohlo dojít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál – např. Mirelon.

Vhodné je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru.

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 121 121, 602 128 127– 24 hod denně) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru.  Nic však nepomůže, není – li dům vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky nebyla dodržena doporučená nezámrzná hloubka. Pro vodovodní přípojku se doporučuje minimální krytí 80 cm, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 cm. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít příp. i nenasákavou izolaci.

Je-li vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (ve vodoměrné šachtě): Umístěte nad něj krycí vrstvu izolačního mate­riálu, např. polystyrenovou desku (je vhodné ji připevnit na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty), izolační vatu (ne skelnou), plastový pytel naplněný drceným polystyrenem.

Upozornění: v žádném případě nepoužívejte mate­riály, které snadno podléhají hnilobě. Dbejte na to, aby venkovní vodoměrná šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup byl upraven tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou.

Služby vynaložené při výměně poškozeného vodoměru přijde odběratele na více než dva tisíce korun plus cena poškozeného vodoměru.

 

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2018

Kvalita pitné vody

Technické standardy